โครงงานเรื่อง ศิลป์สร้างสรรค์ป้องกันสิ่งเสพติด
เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ใช้หลักการทางศิลปะ ได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพ การเล่นดนตรี การร้องเพลงและนาฏศิลป์


โดยจัดกิจกรรมในชั่วโมงจิตศึกษาหรือกิจกรรมยามว่างจากการเล่าเรียน
ในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็น เพื่อพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม และให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ผู้จัดทำโครงงาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ – ๒ โรงเรียนเมืองแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

นางนิตยา พรมมินทร์
นางสาวสุมาลี ความสุข
นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณ
นายศุภกานต์ ฤทัยกุล

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช