ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเมืองแงง  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๓  ตำบลแงง   อำเภอปัว   จังหวัดน่าน  

 

รหัสไปรษณีย์   ๕๕๑๒๐      โทรศัพท์  ๐๕๔๖๘๘๘๓๑   ,   โทรสาร ๐๕๔๖๘๘๘๓๑  

 

เว็บไวต์  www.mng.ac.th

 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต ๓๗

ปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖     

 

มีเขตพื้นที่บริการ 8 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านทุ่งกวาง  บ้านท่าล้อ  บ้านหนองเงือก  บ้านพาน บ้านหัวเมือง  บ้านดอนมูล  บ้านใหม่ชัยมงคล  และบ้านนาก้อ

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร  นายธนชาต  ชาวส้าน   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ. สาขาบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา -  ปี ๕ เดือน

ข้อมูลบุคลากร

ประเภท

บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

 

อายุ

เฉลี่ย

ประสบ

การณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

. ตรี

. ตรี

สูงกว่า

. ตรี

ผู้อำนวยการ

-

-

-

๔๐

๑๗  ปี

ครูประจำการ

๑๒

-

๓๗

๑๗  ปี

พนักงานราชการ

-

-

-

๓๐

๕     ปี

พนักงานบริการ

-

-

๕๓

๒๐  ปี

อื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

รวม

๑๒

๑๒

๔๑

๑๕ ปี

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช