ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนเมืองแงง ตั้งอยู่ในเขตบ้านทุ่งกวาง หมู่ ๑  ตำบลแงง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓ มีนักเรียนทั้งหมด  ๗๐  คน เป็นชาย  ๒๘  คน  เป็นหญิง  ๔๒  คน  แบ่งเป็น  ๒  ห้องเรียน  ทางสามัญศึกษาจังหวัดน่าน  แต่งตั้งให้นายสมบัติ  กันแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปัวมาดูแลแทนครูใหญ่

ปี พ.๒๕๓๕๒๕๔๑    นายโกมล       สรรคเสรณี          ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.๒๕๔๑  – ๒๕๔๓   นายวิโรจน์     มหานิล               ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.๒๕๔๓๒๕๔๕    นายไพรัช       คุณสิทธิ์            ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.๒๕๔๕๒๕๕๗    นายไพรัช      คุณสิทธิ์             ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปี พ.๒๕๕๗ปัจจุบัน     นายธนชาต   ชาวส้าน              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                              ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ โรงเรียนเมืองแงง มีครูปฏิบัติการสอน  จำนวน  ๑๔  คน  พนักงานราชการ ๓  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน   ครูอัตราจ้าง ๑  คน  พนักงานบริการ  ๒  คน  มีจำนวนนักเรียน  ๒๐๒  คน  แบ่งเป็น ๙  ห้องเรียน  โดยเปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่  ๑๖ ในระยะเริ่มก่อตั้งโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคณะกรรมการสภาตำบลแงง  โดยการมอบที่ดินที่เขตบ้านทุ่งกวางและบ้านท่าล้อ  ๑  แปลง  จำนวน  ๒๐ ไร่  ซึ่งใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเป็นสถานที่ของโรงเรียนปัจจุบันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษา คือ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้โรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร  ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นและเพียงพอ ในด้านครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์   ดนตรีสากลดุริยางค์   อุตสาหกรรม  คหกรรม  เกษตรกรรม    และด้านวิชาชีพ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช