วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองแงง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูความเป็นไทย มีความเป็นสากลภายในปี ๒๕๕๘

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พัฒนาครูให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
  4. พัฒนากลไกบริหารจัดกรใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพภายใน

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
  2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
  4. นักเรียนในเขตบริการและใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
  5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

 

 

คำขวัญ

ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งปวง   รู้รักสามัคคี   กริยาน้อมนอบ   ประพฤติชอบมีวินัย   ใจเปี่ยมเมตตา   รักษาสิ่งแวดล้อม   พร้อมทดแทนคุณ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช